Mlandvo Mkhwanazi - Tinkhukhu Tasemakhaya

2 Year  Working Experience

I specialize in rearing tinkhunkhu tasemakhaya or indigenous chicken. I also sell them at reasonable prices.
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´